Szanowni Państwo!

Ta strona internetowa powstała z myślą o Was - Mieszkańcach Spółdzielni Mieszkaniowej Czyżyny.

Przez cały czas trwania naszej inwestycji będziemy na niej zamieszczać najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące budowy Nowych Czyżyn (osiedla Avia i budynków przy ul. Orlińskiego). Również za pośrednictwem tej strony, zakładka 'kontakt', mogą się Państwo z nami komunikować i przesyłać wszelkie uwagi dotyczące prowadzonych prac.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pytania i odpowiedzi

 • Stanowisko Budimeksu Nieruchomości dot. zabudowy działki nr 299/2 w Czyżynach
 • Pobierz dokument (pdf)

 • Nowe propozycje w Czyżynach: mniej bloków i zielony skwer
 • Mieszkańcom krakowskich Czyżyn przedstawiliśmy kolejną propozycję dot. zabudowy i urządzenia zieleni za pasem startowym. Chcielibyśmy zachować jak największą liczbę drzew. W związku z tym musimy przesunąć trzy budynki, a z budowy czwartego - zrezygnować. Tam powstanie skwer dla mieszkańców.

  Dzięki pracy architektów udało się tak przeprojektować założenie enklawy, aby zachować 45 drzew z 51. Czwarty z budynków zaplanowany w głębi działki nie powstanie w ogóle. Na jego terenie zaaranżowany zostanie zielony skwer z miejscami do zabawy i wypoczynku. Ustawimy na nim elementy małej architektury oraz zabawki parkowe dla najmłodszych.

  To już kolejna propozycja, jaką przedstawiamy mieszkańcom. Wcześniej proponowaliśmy urządzenie dwóch miniparków w Czyżynach - przy ul. Stella-Sawickiego oraz w okolicy kościoła.
  Pozytywne komentarze przedstawicieli lokalnej społeczności, które docierają do nas za pośrednictwem mediów, pozwalają mieć nadzieję, iż tym razem porozumienie jest możliwe.


  wstępna koncepcja zagospodarowania

 • Zieleń w Czyżynach wymaga komentarza
 • W związku z budową nowych mieszkań na osiedlu Nowe Czyżyny niezbędne jest m. in. usunięcie drzew, które rosną na terenie planowanych budynków. Niemniej ich usunięcie będzie możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu odpowiednich zgód.

  Aby zachować obecny stan liczebny drzewostanu (51 sztuk), opracowany został nowy projekt gospodarki zielenią, który przygotował Zakład Konserwacji Zieleni System II. Dendrolodzy przeprowadzili powtórne oględziny drzew rosnących na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną. Szukano rozwiązań, które pozwoliłyby zachować (utrzymać i przesadzić) jak największą liczb drzew. Wynikiem prac specjalistów jest projekt, w którym przyjęto zasadę "1 do 1". Tym samym obecna liczba 51 rosnących drzew zostanie utrzymana - będą to drzewa, które pozostaną na swoim miejscu (5 sztuk), drzewa przesadzone (35 sztuk) oraz nowe nasadzenia (11 sztuk) w miejsce drzew usuniętych. Nowe nasadzenia w wieku 12-14 lat zastąpią drzewa, których przesadzić się nie da i których usunięcie jest konieczne. Jak zapewnia projektant zieleni, 51 drzew to maksymalna liczba, która będzie mogła się prawidłowo rozwijać na omawianym terenie. Dodatkowe nasadzenia mogłyby doprowadzić do "rywalizacji" drzew między sobą o wodę czy światło. Dobrane zostaną gatunki, które dobrze radzą sobie w ekosystemie miejskim oraz takie, które dobrze wpiszą się w obecne nasadzenia. Teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany. Dodatkowo pojawią się krzewy, byliny i trawy ozdobne. Całość przybierze formę szpaleru, który naturalnie oddzieli nowe budynki od istniejącej zabudowy. Teren ten, jak i pozostałe części osiedla ?Orlińskiego", będzie otwarty i ogólnodostępny.

  Na terenie Nowych Czyżyn planujemy łączne nasadzenie ponad 350 drzew w wieku 7-10 lat (m. in. brzozy, robinie akacjowe, klony polne, głogi pośrednie, graby i świdośliwy Lamarcka). Architekci krajobrazu zaprojektowali również liczne krzewy, byliny i trawy szlachetne. Co więcej, liczbę nasadzeń wskazanych przez Wydział Kształtowania Środowiska z chęcią zwiększymy.

  Rozumiejąc dyskomfort sąsiadów związany ze zmianami dot. zieleni przy enklawie E15 Budimex Nieruchomości wystąpił z dodatkową inicjatywą mającą na celu zwiększenie terenów zielonych w Czyżynach. Jest to propozycja urządzenia dwóch parków miejskich w dzielnicy - obok kościoła św. Alberta (nieużytki miejskie przy urządzonym niedawno skwerze "Zielono mi") oraz przy ul. Stella-Sawickiego (na terenie niezagospodarowanych działek miejskich). Jest to kompleksowe zagospodarowanie tych miejsc - z nowymi nasadzeniami kilkuletnich drzew, alejami i tzw. małą architekturą (ławkami, koszami). Propozycje zostały przekazane dyrekcjom: ZZM oraz WKŚ.

  Jednocześnie podtrzymujemy deklarację, iż urządzimy ww. parki niezależnie od orzeczenia SKO. Niemniej aby dalej procedować ww. projekty parkowe, niezbędna jest wcześniejsza akceptacja wszystkich proponowanych rozwiązań przez przedstawicieli społeczności lokalnej i zainteresowanych stron. Stąd przedstawiliśmy uczestnikom spotkania z 8 kwietnia stosowną deklarację w tej sprawie. Osoby podające się za liderów społeczności lokalnej poprosiliśmy o odpowiedź/ komentarz do 15 kwietnia.

 • OŚWIADCZENIE DOT. DRZEW W CZYŻYNACH
 • Otrzymanie pozwolenia na budowę osiedla Nowe Czyżyny było uwarunkowane wydaniem postanowienia prezydenta m. Krakowa, w którym znalazła się deklaracja udzielenia zgody na usunięcie drzew kolidujących z zabudową mieszkalną. Tym samym nasz wniosek o usunięcie drzew był jedynie konsekwencją wydanego wcześniej przyrzeczenia. Otrzymaliśmy jednak - zaskakującą nas - decyzję odmowną. Nie poinformowano nas niestety, że zaszły nowe okoliczności, nie poproszono o zmiany w projekcie, nie zaproszono na rozmowy. A dialog, na który byliśmy i jesteśmy otwarci, mógł już na wstępnym etapie doprowadzić do opracowania korzystnego rozwiązania.

  Dotrzymanie przez urzędników słowa danego w postanowieniu prezydenta m. Krakowa nie musi oznaczać, iż wszystkie drzewa z wniosku zostaną usunięte. Zasadą jest, że w takich sytuacjach stosuje się różne rozwiązania: wycinki, ale też przesadzenia; oczywiście również nasadzenia zastępcze. Ważne, aby strony (urząd, inwestor) prowadziły ze sobą dialog. Optymalnym rozwiązaniem jest zawsze porozumienie, które pozwala na wybudowanie nowych mieszkań dla rodzin, ale jednocześnie zapewnia rozwój terenów zielonych.

  W celu wypracowania jak najlepszego rozwiązania, prowadzimy rozmowy zarówno z uczestnikami postępowania, tj. organizacjami społecznymi biorącymi udział w postępowaniu na prawach strony, ale także ze społecznością lokalną (mieszkańcami, radnymi). Jesteśmy po pierwszym spotkaniu, wynikiem którego jest nowy projekt - usunięcia najwyżej 25 drzew (pierwotnie 51) oraz przesadzenia pozostałych 15, kolidujących z inwestycją mieszkaniową. Proponujemy jednocześnie, aby w celu zapewnienia powyższej deklaracji (złożonej przez nas podczas ww. spotkania) SKO wyznaczyło rozprawę administracyjną celem zawarcia ugody administracyjnej pomiędzy stronami oraz zaakceptowania rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych. Projekt usunięcia drzew, które znajdują się terenie przeznaczonym na mieszkania, a także projekt zieleni na omawianym terenie pokazujemy na planszy nr 1.

  Wciąż pracujemy nad powyższym projektem, aby jeszcze zmniejszyć liczbę drzew do usunięcia. W najbliższym czasie planowane są także kolejne rozmowy ze stroną społeczną oraz ekologami.

  Przywiązujemy dużą dbałość do zieleni w projektowanych przez nas osiedlach. Dla przykładu na terenie os. Avia realizujemy 1-hektarowy teren rekreacyjno-zielony. Planujemy nasadzenie ponad 350 drzew w wieku 7-10 lat (m. in. brzozy, robinie akacjowe, klony polne, głogi pośrednie), z czego na działce nr 299/2, której dotyczy sprawa, planujemy około 60 drzew. Co więcej, liczbę nasadzeń wskazanych przez Wydział Kształtowania Środowiska z chęcią zwiększymy.

  Chcielibyśmy także zadrzewić i urządzić dodatkową zieleń na działkach miejskich, aby mieszkańcy Czyżyn zyskali nowe parki - np. obok kościoła św. Alberta (nieużytki miejskie przy urządzonym niedawno skwerze) oraz przy ul. Stella-Sawickiego (na terenie niezagospodarowanych działek miejskich).

  Koncepcje zagospodarowania tych terenów pokazujemy na planszy nr 2 i planszy nr 3. Jest to kompleksowe zagospodarowanie tych miejsc - z nowymi nasadzeniami kilkuletnich drzew, alejami i tzw. małą architekturą (ławkami, koszami).

  Jeśli uda się zrealizować oba projekty, mieszkańcy Czyżyn zyskają dwa nowe miejskie parki.

  - Andrzej Miś biuro prasowe Budimeksu Nieruchomości

 • DEKLARACJA po spotkaniu z członkami organizacji zajmujących się ochroną przyrody oraz przedstawicielami dzielnicy i mieszkańcami, które miało miejsce 18 marca br.?
 • Niniejszym deklarujemy, iż ustalenia poczynione podczas spotkania w dn. 18 marca br. a opublikowane przez p. Annę Cioch zostaną dotrzymane. Tym samym, bez względu na pozytywną decyzję SKO, do wycinki przeznaczonych zostanie maksymalnie 25 drzew, a 15 sztuk - do przesadzenia. Pozostałe 11 drzew pozostanie nienaruszonych. Dodatkowo dokonamy nasadzeń zastępczych oraz przygotujemy projekt zieleni. Jednocześnie informujemy, że w przeciągu dwóch tygodni poinformujemy o możliwości wycofania wniosku z SKO i złożenia nowego w urzędzie miejskim dot. tylko 40 drzew.
 • Dlaczego we wniosku pojawiło się 51 drzew?
 • W związku z otrzymanymi ostatecznymi pozwoleniami na budowę osiedla Nowe Czyżyny (teren ten zawsze przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową) niezbędna była m. in. wycinka drzew. W tej sprawie zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Krakowa. Otrzymaliśmy dokument (postanowienie prezydenta m. Krakowa nr UMK WS-05.6131.3.98.2012.AU z 12.10.2012), w którym przyrzeczono nam zgodę na wycinkę. Wniosek o wycinkę drzew był więc konsekwencją wydanego wcześniej przyrzeczenia.
 • Czy macie pozwolenie na budowę?
 • Otrzymaliśmy ostateczną decyzję nr 1251/2013 z 17.06.2013.
 • Czy BXN dysponuje decyzją dot. wycinki?
 • Otrzymaliśmy decyzję nr WS-05.6131.2.402.2015.DS. Jest ona odmowna i sprzeczna z wcześniejszym postanowieniem prezydenta m. Krakowa. Była ona zaskoczeniem, gdyż nie poinformowano nas o zmianie planów w tym zakresie. Zwyczajowo, jeśli zachodzą nowe przesłanki, to urzędnicy wraz z inwestorem szukają kompromisu.
 • Dlaczego BXN odwołał się do SKO?
 • Odwołanie jest konsekwencją dwóch sprzecznych dokumentów, jakie otrzymaliśmy z urzędu: postanowienia prezydenta m. Krakowa nr UMK o WS-05.6131.3.98.2012.AU o możliwości usunięcia drzew z 12.10.2012 oraz decyzji nr WS-05.6131.2.402.2015.DS, która na to nie zezwala.
 • Ile drzew przeznaczonych jest do wycinki we wniosku? I czy to znaczy, że wszystkie wytniecie?
 • Wnioskowaliśmy o 51 drzew. Po zweryfikowaniu wniosku liczba zmniejszy się o 11. Drzewa objęte wnioskiem, a możliwe do przesadzenia, nie zostaną wycięte, a zostaną przesadzone. Co więcej, liczbę nasadzeń wskazanych przez Wydział Kształtowania Środowiska z chęcią zwiększymy, także po wskazaniu odpowiednich miejsc przez urząd miasta Krakowa.
 • Co się wydarzy, jeśli wyrok SKO będzie niekorzystny dla BXN?
 • Trudno nam sobie wyobrazić takie rozwiązanie mając prawomocne pozwolenie na budowę oraz postanowienie (przyrzeczenie) dot. zgody na wycinkę.
 • Czy nie możecie zrobić czegoś dla miasta i sąsiadów? Czy nie warto rozmawiać z sąsiadami?
 • Deklarujemy, że urządzimy dodatkową zieleń, zarówno na terenie naszej nieruchomości, jak i na terenie miejskim. Tym samym mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać nowy zadrzewiony park, np. w ok. kościoła św. Alberta. W związku z tym umówimy spotkanie z przedstawicielami urzędu, aby porozmawiać o szczegółach. Już dziś zaś spotykaliśmy się z członkami organizacji zajmujących się ochroną przyrody oraz przedstawicielami dzielnicy i mieszkańcami.
 • Gdzie w Czyżynach chcecie urządzić dwa parki?
 • Proponujemy dwie lokalizacje:

  1. obok kościoła św. Alberta (nieużytki miejskie przy urządzonym niedawno skwerze) zobacz koncepcję - plansza nr 2

  2. przy ul. Stella-Sawickiego zobacz koncepcję - plansza nr 3
 • Co z zielenią przy enklawie E15?
 • Projekt można obejrzeć poniżej
 • Czy możliwa jest inna niż elektroniczna forma kontaktu z inwestorem (Budimeksem Nieruchomości)?
 • Uprzejmie informujemy, że na ogrodzeniu powstającego osiedla Avia, od strony drogi, pod tablicą budowy, zamontowana została oznakowana skrzynka kontaktowa, która ułatwi mieszkańcom SM Czyżyny komunikację z Budimeksem Nieruchomości - inwestorem osiedla Avia. Zachęcamy Państwa do przesyłania nam wszelkich uwag dotyczących prowadzonych prac.
 • Budimex Nieruchomości zamierza wybudować nowe osiedle na części starego pasa startowego.
 • Według wytycznych konserwatora zabytków, dawny pas startowy nie może być zabudowany. Budimex Nieruchomości zawsze działa w zgodzie z prawem i obowiązującymi przepisami i nie zamierza zabudowywać tego obszaru budynkami mieszkalnymi. Przeciwnie, zaplanowaliśmy tam teren o przeznaczeniu rekreacyjnym. To oznacza, że pojawią się tam wyłącznie ciągi piesze, boiska, place zabaw i zieleń
 • Nowe budynki staną zbyt blisko siebie oraz istniejących już bloków, w szczególności budynku nr 26.
 • Projekt nowego osiedla jest zgodny z wszelkimi przepisami i normami wynikającymi z prawa budowlanego w szczególności dotyczącymi tzw. przesłaniania i nasłonecznienia. Warto również przypomnieć, że dotychczasowe założenia urbanistyczne dla zabudowy w tym rejonie, tj. w sąsiedztwie dawnego pasa startowego, przewidywały wysoką intensywność zabudowy.
 • Nowe osiedle będzie bardzo wysokie, powstaną tam aż 16-piętrowe budynki.
 • Plan nowego osiedla nie przewiduje 16-piętrowych budynków. W czterech miejscach na osiedlu powstaną natomiast 16-kondygnacyjne (czyli 15-piętrowe) podwyższenia części budynków. Podwyższenia zostały zaprojektowane jako nawiązanie do istniejącej zabudowy na os. 2 Pułku Lotniczego, gdzie zbudowano już budynki 18-kodygnacyjne. Co więcej, 15-piętrowe podwyższenia pojawią się jedynie w kilku miejscach, stanowiących mniej niż 4% powierzchni zabudowy i nie będą stanowić zwartej grupy, tylko będą od siebie oddalone o co najmniej 35 m.

  Nie jest również prawdą, że osiedle będzie się składać średnio z 9-piętrowych budynków. Za wyjątkiem 16-kondygnacyjnych podwyższeń, wysokość budynków wynosić będzie 8 kondygnacji (czyli 7 pięter), a w części na wschód od alei spacerowej 12 kondygnacji (czyli 11 pięter).

  Powyższe informacje dotyczą osiedla Avia. Natomiast w budynkach przy ul. Orlińskiego, które położone są wzdłuż pasa, będzie sześć takich podwyższeń.
 • Na nowym osiedlu zamieszka 10 tys. osób, co oznacza 6 tys. nowych samochodów. Komunikacja Czyżyn z centrum zostanie znacząco utrudniona, zabraknie również miejsc parkingowych.
 • W ciągu 8-10 lat na osiedlu Avia powstanie 1.300 mieszkań, tak więc docelowa liczba mieszkańców może dochodzić do 4-4,5 tysiąca. Podane w pytaniu liczby nowych mieszkańców oraz nowych samochodów są więc nieporozumieniem, wynikającym najpewniej z niedoinformowania.

  Na osiedlu powstanie odpowiednia i zgodna z przepisami liczba miejsc parkingowych, tak, aby mieszkańcy Avii nie musieli korzystać z miejsc na okolicznych osiedlach.
 • Na nowym osiedlu zabraknie terenów rekreacyjnych, żłobków i przedszkoli, a jego mieszkańcy będą korzystać z już istniejącej infrastruktury Czyżyn.
 • Na nowym osiedlu Budimeksu Nieruchomości znajdą się tereny rekreacyjne (zieleńce, ciągi spacerowe, zieleń wysoka). Złoży się na to aleja spacerowa na osi hangar-kościół oraz teren nieczynnego od lat pasa startowego, który specjalnie z myślą o przyszłych mieszkańcach postanowiono zaadaptować na niepowtarzalne miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku. Słowem, nie może być mowy o wykorzystywaniu infrastruktury rekreacyjnej Czyżyn.
  Budimex Nieruchomości chce pomóc w zapewnieniu mieszkańcom dostępu do żłobków, przedszkoli, służby zdrowia. Jest to zadanie władz samorządowych, więc Budimex Nieruchomości skieruje do urzędu miasta ofertę współpracy w tym zakresie. Deweloper proponuje, aby na osiedlu znalazł się żłobek, przedszkole, a w razie potrzeby także np. przychodnia.

  Jeżeli zaś chodzi o lokale handlowe i usługowe, to z pewnością potrzeby mieszkańców nowego osiedla zostaną odpowiednio zabezpieczone. Pomimo tego, że przepisy nie nakładają na dewelopera konieczności przeznaczenia określonych powierzchni pod tego typu działalność, to wszystkie projekty inwestycji Budimeksu Nieruchomości, w tym także i ten, zakładają budowę lokali handlowych i usługowych w liczbie zapewniającej prawidłową obsługę mieszkańców.
 • Nowe osiedle to 1300 mieszkań, co oznacza dużą liczbę mieszkańców. Jak w tej sytuacji zorganizowana będzie komunikacja wewnątrz i na zewnątrz osiedla?
 • Osiedle będzie podzielone na mniejsze enklawy etapy, wchodzące w skład całego osiedla. Wjazd i wyjazd z osiedla będzie odbywał się wykonaną przez nas drogą publiczną (od ul. Stella-Sawickiego do ul. Kłosowskiego), która zapewni komunikację mieszkańcom sąsiednich osiedli oraz realizowanych enklaw. Planowana jest realizacja niezbędnej infrastruktury drogowej, w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych oraz ciągów rekreacyjnych. Analiza ruchu, którą trzeba wykonać przed każdą tego typu inwestycją, wykazała, że koncepcja obsługi komunikacyjnej nowego osiedla spełnia wszelkie wymogi, co jest potwierdzone pozytywną opinią odpowiednich instytucji.
 • Czy tak duża wspólnota będzie zdolna się porozumieć?
 • Nie będzie dużej wspólnoty - osiedle będzie się składało z kilku mniejszych enklaw, które stanowić będą odrębne wspólnoty mieszkaniowe.
 • Ze względu na wielkość osiedla szybkie dojście do przystanku autobusowego i tramwajowego będzie niemożliwe.
 • Będzie takie, jak obecnie - piesze dojście przez sąsiednie osiedla do komunikacji autobusowej i tramwajowej zajmuje niespełna 10 min. W przyszłości planowana jest rozbudowa linii tramwajowej przy ul. Stella-Sawickiego.
 • Jakie będą możliwości korzystania ze sklepów i usług?
 • W niektórych budynkach usytuowanych wzdłuż drogi publicznej na parterach zaplanowane zostały lokale usługowe. W sąsiedztwie naszej inwestycji są osiedla z bogatą infrastrukturą miejską, a w pobliżu znajdują się duże centra handlowe, m.in. Carrefour, Krokus, OBI.
 • Jak wygląda sprawa miejsc do parkowania dla mieszkańców osiedla i czy będą również przygotowane miejsca postojowe dla gości?
 • W celu zwiększenia przestrzeni zielonej pomiędzy budynkami miejsca postojowe zaplanowano głównie w podziemnej hali garażowej. Przewidziano miejsca parkingowe przy budynkach dostępne dla wszystkich mieszkańców. Będą również ogólnodostępne miejsca postojowe dla gości wzdłuż drogi osiedlowej.
 • Co z poczuciem prywatności i intymności (np. odległości między blokami czy balkonami)?
 • Pomiędzy budynkami zostaną zachowane wymagane odległości. Każde mieszkanie będzie miało samodzielny balkon, loggię lub taras. Wszystkie balkony/loggie są oddzielne i nie są współdzielone z sąsiadami.
 • Jak będzie wyglądała kwestia ochrony osiedla, jego bezpieczeństwa i dostępności?
 • Każda enklawa będzie ogrodzona, z osobnym wjazdem. Osiedle zaprojektowano z możliwościami dostosowania ochrony i monitoringu, jednak kwestia ich istnienia zależy od powstałej wspólnoty mieszkaniowej.
 • Czy odległość pomiędzy budynkami i wysokość zabudowy nie zabiorą światła?
 • Wszystkie mieszkania planowane oraz w istniejących już budynkach mają zapewnione odpowiednie nasłonecznienie, zgodne z obowiązującymi normami.
 • Jaka jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna na planowanym terenie?
 • Osiedle jest nowocześnie zaplanowane, a jego koncepcja spójna: każda enklawa niezależna, z wewnętrznym dziedzińcem, a dodatkowo z dostępem do zagospodarowanego wspólnego terenu rekreacyjnego na dawnym pasie startowym oraz alei spacerowej. W parterach wysokich budynków zlokalizowanych wyłącznie wzdłuż dawnego pasa startowego zaprojektowano lokale usługowe, których ciąg stworzy aleje handlową. Taka koncepcja zabudowy spotkała się z aprobatą urbanistów i konserwatora zabytków.
 • Jak duże będzie osiedle?
 • W pierwszym etapie powstaną trzy budynki, w których znajdą się 164 lokale mieszkalne. Powstaną również miejsca postojowe, tereny wypoczynkowo-rekreacyjne, a w kolejnych etapach także lokale użytkowe. Docelowo na os. Avia zostanie wybudowanych 1350 mieszkań, a w budynkach przy ul. Orlińskiego - 2150 mieszkań.
 • Czy rozmawiali Państwo o udostępnieniu fragmentu działki z klubem PROF, a jeśli tak, to co z tych negocjacji wyniknęło?
 • Klub PROF zwrócił się do nas z zapytaniem o udostępnienie części naszej działki na potrzeby miasteczka komunikacyjnego, które klub zamierza zrealizować po sąsiedzku. Rozmowy nie zostały jednak zakończone i nie podpisano żadnej umowy.
 • Kiedy ruszy budowa i kiedy planowany jest jej koniec?
 • Budowa I etapu rusza w listopadzie br. Zakończenie planowane jest na połowę 2013 roku.
 • Enklawy osiedla będą grodzone - czy to konieczne?
 • Teren całego osiedla Avia zostanie ogrodzony. Z kolei w przypadku enklaw grodzone będą przydomowe ogródki. Nieogrodzona i ogólnodostępna pozostanie część usługowa.
  Grodzenie osiedli poprawia bezpieczeństwo oraz zapewnia intymność mieszkańcom. Jest to oczekiwanie nabywców mieszkań.
 • Dlaczego zrewitalizowany teren pasa startowego będzie ogrodzony?
 • Część rekreacyjno-sportowa zlokalizowana na dawnym pasie startowym jest największym atutem inwestycji. Nabywcy mieszkań na osiedlu Avia będą w ramach powstałych wspólnot mieszkaniowych jego współwłaścicielami. To od decyzji tych wspólnot zależeć będzie, czy miejsca te pozostaną zamknięte czy też w przyszłości przeznaczone będą do ogólnego użytku. Należy jednak pamiętać, że wszelkie koszty związane z utrzymaniem tego terenu: podatki od nieruchomości, koszty konserwacji, remontów i napraw, ponosić będą wspólnoty. Stąd jako inwestor chcemy przekazać przyszłym właścicielom teren, który będzie bezpieczny i wydzielony niskim ogrodzeniem, naturalnie wtopionym w zieleń. To jednak nie przesądza o jego dalszych losach.
  Istotnym aspektem sprawy jest również zapewnienie przyszłym mieszkańcom Avii pełnej infrastruktury, aby nie musieli oni korzystać z miejsc rekreacji i wypoczynku na sąsiednich osiedlach.
  Projekt rewitalizacji pasa został uzgodniony z urzędem konserwatorskim.
 • Co z drogą wzdłuż osiedla od strony wschodniej, która jest wskazana na makiecie?
 • Droga zaznaczona na naszej makiecie, poprowadzona na terenie naszej nieruchomości, a znajdująca się poza ogrodzeniem, będzie służyła wyłącznie dojazdowi mieszkańców osiedla Avia od ulicy Stella-Sawickiego do dwóch enklaw usytuowanych we wschodniej części osiedla.
 • Czy wzdłuż zrewitalizowanego pasa startowego będzie ogólnodostępny chodnik?
 • Tak, taki chodnik jest planowany.
 • Czy wjazd od strony Stella-Sawickiego będzie jednokierunkowy czy dwukierunkowy?
 • Wjazd i wyjazd będzie na tzw. prawoskrętach - do czasu powstania w tym miejscu planowanego przez miasto węzła drogowego.
 • Czy droga poprowadzona wzdłuż osiedla musi następnie przechodzić przez tereny zielone do Kłosowskiego?
 • Dokładny przebieg ulicy ustalony został przez Gminę Kraków. Budimex Nieruchomości jest jedynie wykonawcą, który zrealizuje na koszt własny budowę publicznej drogi dojazdowej, usprawniającą komunikację w tym rejonie dzielnicy.
 • Czy i jak da się dojechać przez Avię z os. Dywizjonu 303 na os. 2 Pułku Lotniczego?
 • Przejazd będzie możliwy i ogólnodostępny. Mieszkańcy tych osiedli zyskają nową drogą publiczną, którą zbuduje Budimex Nieruchomości.
 • Jaki jest współczynnik miejsc parkingowych przy pierwszej enklawie?
 • Wskaźnik miejsc postojowych przyjęty dla przedmiotowej inwestycji wynika z optymalizacji liczby tych miejsc dokonanej m.in. w oparciu o wytyczne zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa oraz pozostaje w zgodzie z warunkami ustalonymi w wydanej decyzji o WZiZT i wynosi 0,66. Dla kolejnych enklaw współczynnik ten będzie wyższy.
 • Czy nie zostaną zniszczone tereny lęgowe ptaków?
 • Nie, teren planowanego osiedla Avia nie obejmuje terenów mocniej zadrzewionych ani lęgowych. Ponadto roboty będą rozpoczynane poza okresem lęgowym.
 • Nie wszyscy mieszkańcy mają dostęp do Internetu. Gdzie mogliby zgłaszać swoje uwagi?
 • Na razie bezpośrednio na budowie, gdzie może zostać wystawiona specjalna skrzynka kontaktowa. W przyszłości - w biurze Budimeksu, które zostanie wybudowane na os. Avia.
© BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI 2011 - 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone
Budimex Nieruchomosci Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel. +48(22)623-65-55, fax. +48(22)623-65-59, KRS 227270, NIP: 527-24-58-715, Regon: 015901036,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 227270, Kapitał zakładowy: 657.333.000 zł
Polityka prywatności - pliki cookie

Projekt i realizacja WEBPUBLICA
Na serwisach internetowych Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywania preferencji i ustawień na naszych stronach, zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych, analityczno-statystycznych, sesyjnych oraz poprawnego działania serwisu).
Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookies klikając w Akceptuj lub korzystając dalej z serwisu. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.
Polityka prywatności serwisu
www.mieszkancy-sm-czyzyny.pl/

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.mieszkancy-sm-czyzyny.pl jest Budimex Nieruchomosci Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Ogicom Spider Sp. z o.o. S.K.A., funkcjonującego pod adresem www.ogicom.pl

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Użytkownik wyraża zgodę na na otrzymywanie plików cookies. W przypadku gdy użytkownik nie chce otrzymaywać tych plików może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

[x] zamknij